Miljöansvar

Som importör av elektroniska komponenter är det viktigt att vi tar vårt ansvar i produktionskedjan för att upprätthålla en god kvalité på komponenterna och redusera påverkningen produkterna har på miljön.

RoHS och REACH
RoHS (Restrictions of Hazardous Substances) är ett EU-direktiv som innebär ett förbud mot kadmium, bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE). Direktivet är upprättat för att begränsa de stigande problem som uppstår med förorening av vår miljö. Syftet med REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) är en förordning från Europaparlamentet som ska säkerställa en hög beskyddelsenivå för hälsa och miljö, samt stärka företagens konkurrenskraft. REACH innebär att mer information om kemiska ämnen och deras hälso- och miljöskadliga effekter blir bättre tillgängligt för myndigheter och allmänheten. Detta europeiska kemikalieregelverket om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier gäller även i Norge genom EES-avtalet.

Konfliktmineraler är mineraler vars utvinning och handel finansierar väpnade konflikter i vissa delar av världen. Dessa mineraler är tantal, guld, tenn och wolfram. Dessa mineraler har ursprung från den demokratiska republiken Kongo (DRC) eller länder som gränsar till DRC (Angola, Republiken Kongo, Centralafrikanska Republiken, Sudan, Uganda, Rwanda, Burundi och Zambia).

EC Partner stöttar fullt ut målet om RoHS och REACH och levererar alla varer inom direktiven. Som distrubitör producerar vi inte produkterna vi säljer, men samarbetar tätt med våra leverantörer för att hantera konsekvenserna av direktiven. Ingen av produkterna som levereras innehåller konfliktmineraler. EC Partner kan tillhandahålla information och dokumentation om innehållet i våra produkter i samarbete med våra leverantörer.

EC Partner Environmental Statement (eng) 

Kontakta oss för mer information.